ro   ru  

REGULAMENT cu privire la prestarea serviciilor de creditare

A P R O B

Ilie Jecicov
Administrator

REGULAMENT cu privire la prestarea serviciilor de creditare in cadrul
OCN „Inkasso Finance” SRL

Capitolul I. Prevederi Generale
1. Prezentul Regulament conține reguli care sunt elaborate ca parte a procesului intern privind prestarea serviciilor de creditare nebancara si se refera la costul serviciului, modul de calcul a ratei dobânzilor si/sau penalităților, precum si bonității beneficiarului, modalității de garantare de către beneficiar a rambursării la scadență a creditului.
2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, Legea nr. 202 din 12-07-2013 privind contractele de credit pentru consumatori, alte acte legislative și normative ale RM care reglementează activitatea de creditare nebancară.
3. Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute în actele legislative și normative ale RM care reglementează domeniul de creditare nebancară.
4. De asemenea în textul Regulamentului este utilizată noțiunea cu următoarea semnificație:
4.1 bonitatea beneficiarului - capacitatea de plată a solicitantului de credit (clientului) și, după caz, a fidejusorului, determinată în baza actelor prezentate și/sau verificării conform bazelor de date privind venitul solicitantului/fidejusorului și a membrilor familiei, verificării istoriei creditare la minim un Birou al istoriilor de credit și a analizei efectuate de către angajații OCN Inkasso Finance.
Capitolul II. Servicii prestate de OCN Inkasso Finance
OCN Inkasso Finance oferă produse creditare persoanelor fizice în conformitate cu scopurile prevăzute în Politica de creditare a Companiei.
Creditul este acordat cu destinație special exclusive pentru a fi achitată datoria/datoriile recunoscute integral de către client (client- persoana care solicit credit).
2. OCN Inkasso Finance oferă clienților săi:
2.2.1. Refinanțarea datoriilor pentru debitorii aflați spre recuperare creanțe in gestiunea IM Incaso SRL.
2.2.2. Refinanțarea datoriilor pentru debitorii aflați spre recuperare creanțe in gestiunea IM Incaso si/sau alte companii de creditare nebancare și/sau instituții bancare.
2.2.3. Refinanțarea datoriilor pentru debitorii aflați spre recuperare creanțe in gestiunea companiilor de creditare nebancare și/sau instituții bancare.
2.3 Produsele creditare ale Companiei se identifică prin următorii parametri de bază ai creditului:
2.3.1. beneficiarii de credit;
2.3.2. suma și termenul creditului;
2.3.3. scopul utilizării creditului;
2.3.4. asigurarea și modul de rambursare a creditului și plăților aferente.
2.4. Modul de acordare a creditului – acordarea creditului se efectuează de către Inkasso Finance prin transferul creditului către terțul indicat, conform cererii clientului, pentru asigurarea/stingerea datoriei/datoriilor sale față de terți/alți creditori.
2.5. Costul creditului. Costul creditului este publicat pe site-ul companiei. Rata dobânzii aferente creditului este fixă pe întreaga durată a contractului de credit și constituie de la 25 pană la 35% din suma creditului, în dependență de suma negociată, perioada de creditare și existența sau lipsa unui contract de fidejusiune ce garantează executarea obligației.
2.5.1 Costuri în caz de întârziere la plata creditului. Dacă clientul este în întârziere de plată mai mult de 30 zile pentru cel puțin o luna/rată scadentă, Creditorul poate declara scadente și plătibile imediat toate plățile și reziliază unilateral, anticipat contractul de credit.
2.5.2 În cazul rezilierii anticipate a contractului în legătură cu neonorarea obligațiilor de plată, clientul va achita o penalitate fixa în mărime de 30% din restanța sumei creditate, dar n u mai puțin de 500 lei. Suplimentar, conform art. 947-948 Cod Civil clientul va achita dobânda de întârziere/penalitate în mărime de 0,5% pe zi din suma creditului restant calculata până la ziua achitării integrale a creditului. Clientul urmează să compenseze creditorului toate costurile de judecată și executare suportate, inclusiv si onorariul executorului judecătoresc, spezele de executare precum si dobânda în procedura de executare calculată conform art.24 Cod de executare.
2.5.3 Se interzice aplicarea oricăror plăți (inclusiv dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plăți) aferente unui contract de acordare a creditului pentru consumator pe un termen mai mic de 2 ani și/sau în care suma inițială debursată este de până la 50 de mii de lei (pentru linia de credit, valoarea de referință se va considera suma maximă stabilită în contractul de credit), a căror valoare totală să depășească valoarea debursată conform contractului respectiv.

Capitolul III. Clienții/beneficiarii Companiei
3. OCN Inkasso Finance primește spre examinare cereri de solicitare a creditelor/refinanțare de la persoanele care corespund inițial următoarelor criterii:
3.1. cetățean rezident al RM sau nerezident care posedă acte de identitate valabile emise de autoritățile RM;
3.2. vârsta cuprinsă între 18-65 ani;
3.3. beneficiarul și/sau fidejusorul este angajat în câmpul muncii în țară sau peste hotare sau are alte venituri;
3.4. capacitate de plată suficientă pentru achitarea ratelor lunare și întreținerea familiei;
3.5. solicitantul de credit/recreditare si fidejusorii acestor trebuie sa aibă capacitatea de exercițiu deplina.
3.6. debitorul nu trebuie sa dețină mai mult de 3 creanțe nestinse.
3.7. fidejusorii nu trebuie sa dețină careva datorii nestinse;
3.8. beneficiarul și/sau fidejusorul dețin bunuri mobile și/sau imobile;
3.9. alte criterii care pot influenta decizia creditorului.
3.3 Condițiile care diminuează probabilitatea acordării creditului:
3.3.1. nu corespunde criteriilor de eligibilitate;
3.3.2. are istorie creditară negativă atât activă, cit și pasivă;
3.3.3. prezintă informații eronate sau incomplete, intenționat nu face cunoscute sau denaturează anumite informații cu caracter negativ;
3.3.4. alte condiții care pot influenta decizia creditorului.
Capitolul IV. Bonitatea beneficiarului și modul lui de evaluare
Beneficiarul de credit trebuie să corespundă, cel puțin următoarelor criterii:
4.1 posedă surse de venit care asigură achitarea creditului, a dobânzilor și a altor plăți aferente creditului, achitarea obligațiunilor fața de terți, și concomitent asigură un nivel minim de trai pentru toți membrii familiei, inclusiv a membrilor de familie aflați la întreținere (copii minori, pensionari, invalizi, etc.) în mărimea stabilită de Companie;
4.2 solicitantul prezintă documente și/sau face declarații (după caz) care confirmă venitul sau și al familiei sale Se iau în calcul toate tipurile de venituri (cu caracter principal, suplimentar, secundar). În vederea verificării documentelor și/sau declarațiilor prezentate, inspectorul de credite, după caz, poate aplica metode directe și/sau indirecte de verificare, întreprinde alte acțiuni legale;
4.3 asigură un aport propriu de la valoarea investițiilor necesare conform cerințelor stipulate în actele interne în dependență de produsul creditare;
4.4 clientul dispune de surse alternative de achitare a creditului (veniturile rudelor, remitențe de peste hotare, punerea în chirie a spațiilor, etc);
4.5 oferă acoperirea contractului de credit cu fidejusiuni.
4.4.1 Indicatorii aplicați la verificarea bonității clientului:
a) capacitatea de plată - raportul dintre plata lunară la credit și venitul net al clientului;
b) satisfacerea cerințelor de asigurare a creditului – Capacitatea clientului de a asigura împrumutul solicitat conform cerințelor companiei, cu gaj sau fidejusiune.
Capitolul V. Criteriile și condițiile de acordare și rambursare a creditelor
În procesul de acordare și rambursare a creditelor se disting următoarele etape:
5.1. Convorbirile inițiale și calificarea clienților:
5.1.1. Convorbirea inițială poate consta din una sau mai multe etape care includ: discuția preventivă la telefon, prin poșta electronică, rețelele de socializare sau pe site-ul Companiei; discuția efectuată de reprezentanții Companiilor partenere cu debitorii lor, inclusiv vizite la sediul Companiei.
5.1.2. Inspectorul de credite poartă prima discuție cu clientul care se adresează către Companie cu o solicitare, din cauza ca este debitor, și solicită re-creditare/refinanțarea datoriilor formate din contractele încheiate anterior cu OCN sau bănci comerciale, beneficierea de bunuri sau servicii.
5.1.3. Preselecția inițială a clientului și/sau fidejusorului:
În cadrul discuției primare cu un potențial client (debitor) inspectorul de credite:
a) apreciază dacă clientul corespunde criteriilor generale de acordare a creditelor: suma, scopul, garanțiile oferite, vârsta, nu practică activități din lista de excluderi, ș.a.;
b) apreciază scopul și necesitatea refinanțării datoriilor debitorului;
c) explică produsele creditare ale Companiei care s-ar potrivi necesităților și specificului clientului, prezentîndu-i calculele aferente produsului, costurile și condițiile acestora (pentru consumatori - dobânda anuală efectivă (DAE) și costul total) pentru ca clientul, în temeiul informației furnizate, să poată compara mai multe oferte pentru a decide cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit;
d) răspunde la întrebările clientului și sau fidejusorului privind produsul creditare solicitat.
e) identifică profilul de risc al clientului și sau fidejusorului în baza activităților practicate de către acesta, analizei portretului social-psihologic al clientului.
f) negociază condițiile de creditare.
În cazul necorespunderii totale a cererii și/sau profilului clientului/fidejusorului criteriilor de eligibilitate ale Companiei, inspectorul de credite îi comunică despre acest fapt, precum și despre condițiile care fiind îndeplinite suplimentar vor face acceptabilă cererea respectivă.
În cazul necorespunderii parțiale a profilului clientului acestuia standardelor Companiei, inspectorul de credite oferă soluții alternative, acceptabile pentru client.
5.1.4. Informarea clientului:
Inspectorul de credite pune la dispoziția clientului toată informația stabilită în Legea Nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară și Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanții profesioniști la piața financiară nebancară a informației privind acordarea serviciilor aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare Nr. 8/6 din 26.02.2010, informație care se regăsește în contractul de credit, panourile de informații, precum și pe pagina web oficială a Companiei;
5.1.5. Cunoașterea clientului:
Dacă în urma preselecției inițiale se dovedește că clientul este eligibil de a primi creditul solicitat, Inspectorul de credite identifică profilul de risc al acestuia
5.1.6. Plasarea ofertei:
Pentru definitivarea ofertei inspectorul de credite solicită informații detaliate privind capacitatea de plată a clientului/fidejusorului, prin aprecierea veniturilor și cheltuielilor periodice ale acestuia, a activelor și obligațiilor curente, a plăților viitoare la obligații către terți și către Companie, a garanțiilor propuse.
Reieșind din capacitatea de plată a clientului/fidejusorului și garanțiile propuse (după caz), inspectorul de credite:
a) oferă informații referitor la modul si termenii de achitare a datoriilor debitorului/transferul de bani creditorilor debitorului;
b) oferă tipul de produs creditare convenabil, suma și termenul creditului;
c) oferă informația privind DAE (pentru consumator) și toate costurile aferente contractării creditului pentru produsul selectat și condițiile negociate;
d) explică principalele clauze ale contractului de credit precum: modul de calcul și achitare a ratelor contractului de credit, dobânzilor și/sau penalităților, condițiile rambursării anticipate, facilitățile de care poate beneficia în cazul respectării obligațiilor contractuale, dar și a consecințelor neonorării clauzelor contractuale (penalități, dobânzi de întârziere, taxe de judecată, executarea silită, etc.).
e) oferă un model al contractului de credit aplicabil produsului creditare.
5.1.7. Dacă clientul corespunde standardelor și decide să beneficieze de serviciile Companiei, inspectorul de credite oferă clientului formularul cererii de solicitare a creditului și după caz anexele relevante, precum și lista documentelor necesare de prezentat pentru examinarea posibilității acordării creditului.
5.2. Depunerea cererii de solicitare a creditului și a actelor necesare:
5.2.1. Solicitantul și fidejusorul/ii acestui care depun la Companie cererea de solicitare a creditului prezintă în original și/sau copii documentele determinate de inspectorul de credite conform particularităților solicitantului bazîndu-se pe lista inițială.
5.2.2. La momentul depunerii cererii inspectorul de credite:
a) verifică veniturile și cheltuielile clientului și sau fidejusorului și estimează capacitatea de plată a acestor pentru a deservi creditul conform produsului solicitat în temeiul documentelor/declarațiilor prezentate de client;
b) comunică clientului/fidejusorului informația privind identificarea Companiei, serviciile prestate și toată informația care se pune la dispoziția clientului conform actelor normative în vigoare;
c) comunică clientului/fidejusorului și solicită consimțământul acestuia la colectarea și prelucrarea de către Companie a datelor cu caracter personal, care urmează să fie furnizate de către acesta în perioada deservirii creditului (ale sale, ale membrilor familiei, ale terțelor persoane implicate, etc.), precum și despre verificarea veridicității informației prezentate în baze de date publice, ori de la operatorii de date cu caracter personal. Concomitent clientului/fidejusorului îi sunt explicate drepturile sale ca subiect al datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
d) solicită de la client/fidejusor consimțământul de verificare a istoriei creditare prin accesarea bazelor de date a birourilor de credit;
e) oferă clientului/fidejusorului modelul contractului de credit.
f) solicita de la fidejusor Declarația privind efectuarea consultației a potențialului fidejusor consumator.
5.2.3. După depunerea cererii și a documentelor necesare, inspectorul de credite perfectează dosarul creditare și începe etapa de examinare a cererii clientului.
5.3. Examinarea cererii clientului și luarea deciziei:
5.3.1. După primirea cererii și a documentelor necesare, inspectorul de credite introduce datele în baza de date Arthemis Inkasso Finance efectuează verificările de rigoare în privința persoanelor și bunurilor (BIC INFODEBIT CREDT REPORT, instante.justice.md, google.com, Infobiz (produs infodebit), Registrul bunurilor mobile și imobile etc.), după caz solicită concluzia juristului sau opinia altor persoane împuternicite, alte opțiuni de verificare conform procedurii.
5.3.2. Odată finalizate verificările, inspectorul de credite efectuează analiza dosarului creditare ia decizia corespunzătoare.
5.3.3. Dosarul creditare al clientului dubios este examinat de către organul competent de luare a deciziilor, care aprobă sau refuză cererea clientului, sau solicită să fie prezentate acte/garanții suplimentare.
5.4. Perfectarea actelor aferente creditului aprobat:
5.4.1. Inspectorul de credite comunică clientului decizia aferentă cererii depuse.
În cazul consumatorului, dacă decizia de acordare a creditului este pozitivă, inspectorul de credite este obligat să prezinte clientului informația precontractuală în care sunt incluse costurile totale aferente creditului solicitat și DAE. Iar în caz de refuz, inspectorul de credite comunică motivele refuzului cererii.
5.4.2. Inspectorul de credite este responsabil și asistă la procesul de semnare de către client/fidejusor a contractului de credit și a altor acte care garantează rambursarea creditului (după caz: contract de gaj/ipotecă, fidejusiune, contract de asigurare, declarații, acorduri adiționale, alte acte necesare, etc.).
5.4.3. La momentul semnării contractelor enunțate mai sus, inspectorul de credite precum explică detaliat fiecare clauză contractuală și consecințele care vor surveni în caz de neachitare la timp a contractului de credit.
5.4.4. Dacă în urma operării modificărilor în contractul de credit survine necesitatea modificării contractelor de garantare a rambursării creditului, aceasta se realizează prin perfectarea, semnarea și înregistrarea acordurilor adiționale la contractele respective.
5.4.5. Clientul înregistrează din cont propriu contractele de garantare a rambursării creditului (gaj/ipotecă) și acordurile adiționale la acestea la organele de resort (notar, serviciul cadastral teritorial, registratorul independent, etc.).
5.5. Eliberarea creditului:
5.5.1. În ziua recepționării de la client a tuturor documentelor - contractului de credit și actelor care garantează rambursarea acestuia (contractului de ipoteca/gaj, fidejusiune, contractelor de asigurare, altor acte asiguratorii), semnate și înregistrate conform legislației, în baza cererii clientului de eliberare a creditului, se efectuează transfer bancar în contul creditorului clientului.
5.5.2 OCN Inkasso Finance nu eliberează banii debitorului, dar transferă suma solicitată pentru achitarea datoriei doar în contul creditorului.
5.6. Rambursarea creditului:
5.6.1. După eliberarea efectivă a creditului Compania ține evidența contabilă și efectuează toate calculele aferente creditului în conformitate cu prevederile contractului semnat cu clientul.
5.6.2. Clientul/fidejusorul este responsabil de rambursarea creditului contractat și de achitarea în termen a tuturor plăților aferente contractului
5.6.3. Compania oferă clienților săi mai multe oportunități de achitare a plăților aferente contractelor de credit, în strictă conformitate cu legislația, cum ar fi: transferuri bancare, achitări electronice, etc.
5.6.4. În cazul în care survin situații neprevăzute care pot duce la neonorarea în termen de către client/fidejusor a obligațiilor aferente contractului de credit, cel din urmă este obligat să comunice Companiei toate circumstanțele survenite pentru a preveni situația de incapacitate de plata prin găsirea unor soluții amiabil acceptate.
5.7. Monitorizarea creditelor:
5.7.1. Procesul de monitorizare a creditelor constă în urmărirea evenimentelor aferente procesului de creditare și verificarea îndeplinirii obligațiilor asumate de către părți în baza contractelor de credit și contractelor care garantează rambursarea acestuia (gaj/ipotecă, fidejusiune, etc.).
5.7.2. Monitorizarea creditelor este pusă în sarcina inspectorului de credite și include în sine următoarele verificări (după caz și necesitate):
a) utilizarea creditului conform scopului indicat în contractul de credit (după caz);
b) efectuarea plăților conform contractelor de credit în mărime deplină și la timp;
c) actualizarea periodică a surselor de venit, componenței familiei, altor date ale clientului/fidejusorului (după caz);
d) analiza periodică a situației financiare a clientului/fidejusorului (după caz);
g) alte măsuri de monitorizate la decizia Companiei.
5.7.3. În cazul întârzierii în plată a ratelor, inspectorul de credite in scopul determinării consumatorului sa-și onoreze angajamentele contractuale, întreprinde următoarele:
a) contactarea și discuții la telefon;
b) expedierea SMS și a notificărilor;
c) examinarea posibilității rescadențării plăților, la adresarea clientului;
d) în caz de refuz privind onorarea obligațiilor de plată, notifică debitorul și fidejusorul despre rezilierea anticipată a contractului și transmite dosarul la compania de colectare a datoriilor;
e) adresarea în organele judiciare/de executare competente pentru achitarea în mod forțat a obligațiilor contractuale.
5.8. Achitarea deplină a creditului:
După achitarea deplină a creditului în mod benevol sau forțat, Compania perfectează și transmite clientului notificare privind onorarea deplină a obligațiilor (la cererea clientului/fidejusorului).
Capitolul VI. Dispoziții finale și tranzitorii
6.1. Regulamentul intră în vigoare la data aprobării de către administratorul companiei.
6.2. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii persoanelor și membrilor organelor cu drept de decizie, angajaților Companiei.
6.3. Prezentul Regulament poate fi completat și modificat după necesitatea adaptării acestuia modificărilor operate în OCN Inkasso Finance, precum și modificărilor operate în legislație.